Disclaimer

Anniek Van Tongel Osteopathie Steenbergen

Algemeen.

De voorwaarden van de disclaimer met betrekking tot deze site ‘www.avt-osteo.nl’, zijn volledig van toepassing op de totale website en dus op alle pagina’s van deze website en de aangeboden inhoud van deze site. De website www.avt-osteo.nl bevat algemene informatie over de Osteopathiepraktijk van Anniek Van Tongel, wonende te Kerkstraat 19, 9900 EEKLO, België – praktijkhoudend te Kaaistraat 94651 BL Steenbergen - Nederland, telefoon: 01 67 54 08 20 – e-mail: info@avt-osteo.nl. Verder wordt www.avt-osteo.nl hier geduid als deze website of deze internetsite.
U wordt verzocht de disclaimer zorgvuldig te lezen en zich te vergewissen van de voorwaarden van de disclaimer alvorens gebruik te maken van deze site.
Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en engageert u zich ertoe om deze na te leven. Gebruik van deze internetsite, door deze internetsite te bezoeken en/of de via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en vrijwaart u www.avt-osteo.nl volledig van alle mogelijke claims van uzelf en/of derden, die op enige wijze verband houden met, of voortvloeien uit de gebruikmaking van deze site.

Gebruik van deze internetsite.

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van geneeskundig advies, verstrekt door een medisch geschoolde arts, of advies van een erkend osteopaat. Beslissingen op basis van informatie die u komt te lezen op de internetsite www.avt-osteo.nl zijn voor uw eigen rekening en risico.

Hoewel avt-osteo tracht juiste, volledige en actuele informatie uit verscheidene geraadpleegde betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt avt-osteo expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Avt-osteo beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit België en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan België gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Avt-osteo garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.
Avt-osteo wijst bezoekers van deze website op het feit dat internet niet altijd een geheel betrouwbare voorziening is voor de overbrenging van, en toegang tot informatie en dat zich op willekeurige momenten storingen, vertragingen en fouten kunnen voordoen. Avt-osteo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade in verband met een (tijdelijke) onmogelijkheid toegang te krijgen tot, of gebruik te maken van deze website, alsmede voor enige vertraging of fout in het verzenden of ontvangen van elektronische berichten, waaronder mededelingen en instructies, door middel van deze website.
Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten

Avt-osteo, of diens rechtsopvolger, behoudt zich alle rechten voor van de website www.avt-osteo.nl, (waaronder haar auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien, databankrechten, softwaretoepassingen en overige intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, foto’s en logo’s).
De rechten op deze website en de informatie behoren toe aan avt-osteo of haar rechthebbenden en zijn beschermd op basis van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
Het logo van avt-osteo is het resultaat van een creatieve activiteit, uitgedrukt in een concrete vorm en is origineel in haar opzet. Bijgevolg is het logo van avt-osteo auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van avt-osteo of rechtmatige toestemming van de rechthebbende.
In het bijzonder is het de bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan informatie geheel of gedeeltelijk door te zenden naar newsgroups, mailinglists, electronic bulletin boards, chat boxes of daarmee vergelijkbare discussiefora zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van avt-osteo.
U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Het is wel toegestaan links naar www.avt-osteo.nl weer te geven.

Informatie

Informatie omvat het geheel van tarieven, meningen, nieuws, gegevens, links en andere informatie.
Avt-osteo beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit het besef dat zij haar naam hoog heeft te houden, doch kan niet garanderen dat deze internetsite constant foutloos of ononderbroken zal functioneren. Hoewel avt-osteo tracht juiste, volledige en actuele informatie uit verscheidene betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt avt-osteo expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.
Avt-Osteo heeft de inhoud van www.avt-osteo.nl met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Avt-osteo levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal avt-osteo de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
De informatie aangeboden via de website is continu aan wijziging onderhevig en deels afkomstig van derden. Behoudens in geval van opzet of grove fout, wijst avt-osteo alle aansprakelijkheid af in verband met fouten, onjuistheden of tekortkomingen in de door derden geleverde informatie die op/via de website ter beschikking wordt gesteld.

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of osteopathisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
De informatie op de website, houdt geen gezondheidsadvies of enige vorm van geneeskunst in en wordt louter ten informatieve titel verstrekt.
Avt-osteo kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze internetsite.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de internetsite contacteren.

Online communicatie en de osteopaat-cliënt-relatie

U kan ons contacteren via de rubriek 'Contact' op deze website (info@avt-osteo.nl) of via een andere weg, maar u dient er rekening mee te houden dat zo'n contactname niet automatisch betekent dat u cliënt bent of zal worden van de praktijk avt-osteo. Wij aanvaarden cliënten enkel na daarover expliciete afspraken te hebben gemaakt en op basis van onze algemene voorwaarden en in het bijzonder via het intake-gesprek. Enkel en alleen dan kan er gesproken worden van een osteopaat-cliënt-relatie die beschermd wordt door het beroepsgeheim van de behandelende therapeut of medewerker.
De beveiliging van berichten die u per e-mail aan avt-osteo zendt, is niet gegarandeerd. Avt-osteo raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan avt-osteo te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan avt-osteo te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Informatie van derden, producten en diensten

Avt-osteo oefent geen controle uit over de websites of internetlocaties van derden waartoe de bezoeker toegang krijgt via eventuele ‘hyperlinks’ die terug te vinden zijn op de website, noch voor enige informatie of ‘hyperlinks’ die op dergelijke locatie terug te vinden zijn.
Wanneer avt-osteo ‘hyperlinks’ naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat avt-osteo de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke ‘hyperlinks’ is volledig voor eigen risico. Avt-osteo aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door avt-osteo niet geverifieerd.
Het verstrekken van de mogelijkheid om via ‘hyperlinks’ naar andere websites of internetlocaties te surfen kan geenszins beschouwd worden als een vorm van advies noch als bekrachtiging of een instemming met informatie die op deze locatie is te vinden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Avt-osteo en/of haar therapeuten of medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of avt-osteo op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan avt-osteo of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van therapeuten en medewerkers vermeld op de website van avt-osteo en in de praktijk officieel werkzaam zijn.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.

Wijzigingen

Avt-osteo behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Deze disclaimer-versie is in voege getreden op 21 oktober 2010.